Danas zaprimljena Odluka o ustupanju ribolovnog prava Ribolovnog područja VI

Danas, zaprimanjem ‘Odluke o ustupanju ribolovnog prava’  u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, udruženje „Bistro!“ je postalo korisnikom ribolovnog prava na Ribolovnom području VI na period od 10 godina.

Ribolovno područje VI obuhvata vode koje se nalaze na teritoriji opštine Ilijaš, a to su:

1. Rijeka Bosna od gornjeg mosta u Malešićima do granice općine u selu Vratnica (granica sa Ze-Do kantonom)
2. Rijeka Misoča od sela Karačići do Mahmutovića rijeke i od Ilijaškog potoka do ušća u rijeku Bosnu
3. Rijeka Ljubina od izvora ispod Gajeva do granice sa opštinom Vogošća u Ljubinu kod raskrsnice sela Korita
4. Rijeka Rača od sela Šiča do ušća u rijeku Ljubinu kod Srednjeg
5. Rijeka Stavnja od sela Podžupča do ušća u rijeku Bosnu
6. Bijambarski potok od sela Hadžića do Bijambarske pećine
7. Potok Zenik od izvora do ušća u rijeku Misoču
8. Potok Gnionica od sela Popovića do ušća u rijeku Bosnu
9. Biočki potok od Gornje Bioče do ušća u rijeku Bosnu
10. Potok Blatnica od mosta u Podlipniku do entitetske granice
11. Jezero Starača u selu Ćifluk MZ Ljubnići, staro korito rijeke Bosne
12. Vještačko jezero u Gornjoj Luci

Krajem januara, Udruženje “Bistro!” je postalo i članicom Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Svi ribolovci znaju da je situacija na vodama u BiH loša, čast malom broju izuzetaka, a riječ “loša” koristiti za situaciju na vodama ilijaške opštine bi bio blaži prikaz stvarnog stanja.

Jezero_Staraca_Ilijas-zaledjenoU poređenju, ne sa situacijom prije rata, nego sa poratnom situacijuom, stanje je katastrofalno.

Stvarno, činjenično stanja ihtiopopulacije u vodama koje smo dobili na korištenje će pokazati revizija Ribarstveno-gospodarske osnove, a zadnja je urađena 2003 godine.

Iako svjesni situacije, prihvatili smo se izazova da pokušamo revitalizovati ove vode, vratiti ih u stanje da na iste vratimo i ribolovce, ali ne samo lokalne.

Primarni projekat u revitalizaciji voda je revitalizacija jezera Starača (jezero u Ilijašu/Podlugovima, kako ga zovu ribolovci iz Sarajeva). Pokušati ćemo revitalizacijom jezera, pravljenjem istog poželjnom destinacijom za ribolovce koji su ga i do sada pohodili (Ilijaš, Vogošća, Breza, Visoko, Vareš i Sarajevo), te eventualnim prihodom od realizacije tog projekta, uložiti sredstva u poribljavanja i ribočuvarsku službu za obnovu rijeke Misoče, ali i ostalih rijeka koje su nam pripale konkursom.

Plan je da se jezero Starača produbi, uredi prilaz i pozicije, ali na način da iste posluže i pri organizaciji ribolovnih takmičenja. Nakon građevinskih radova, slijedile bi stručne analize vode i ihtiopopulacije, te poribljavanja u skladu sa mišljenjem struke.

Prije rata, pa i u poratnom periodu, u jezeru su bili prisutni amuri koji su kontrolisali rast vodenog bilja, no nekontrolisanim izlovom, a i krivolovom, svi amuri su izlovljeni.

Davno su zabilježeni i ulovi šarana, a u posljednje vrijeme se lovi klijen, babuška, krkuša, linjak, grgeč i sunčanica. Planiramo jezero poribiti kvalitetnom većom ribom, i uz mišljenje struke, eventualnim ubacivanjem neke od grabljivica, smanjiti količinu sitne ribe. Na jezeru bi se uveo poseban režim ribolova – obavezno vraćanje pojedinih vrsta riba i kapitalnih riba.

No to će zavisiti od stepena realizacije građevinskih radova.

rijeka_misocaU ovih nekoliko dana smo obavili niz kontakata, a nadamo se vrlo skorom sastanku sa načelnikom opštine Ilijaš, gosp. Akifom Fazlićem kojem želimo prezentovati naše planove i tražiti podršku u smislu zajedničkog nastupanja prema fondovima, Također, planiran je i sastanak sa načelnikom 5. Policijske uprave u svrhu dobijanja policijske podrške i intervencija pomoći ribočuvarskoj službi.

Planiran je i niz sastanaka sa privrednicima ilijaške opštine koji bi kroz realizaciju ovog projekta mogli naći svoj interes, a sa kojim bi također mogli zajednički nastupati prema investitorima ovakvih projekata (Fond za zaštitu okoliša FBiH, nadležna ministarstva u Kantonu i Federaciji BiH…)

Jedan od osnovnih pokazatelja realnosti realizacije projekta revitalizacije voda Ribolovnog područja VI bi se pokazao u razgovoru/sastanaku sa ribolovcima opštine Ilijaš i njihovog raspoloženja spram Plana koji smo mi zacrtali. Ispravnom strategijom, ali i nekim radikalnim potezima (koliko god oni bili nepopularni), vjerujemo da se stanje može srediti – da ne vjerujemo, ne bismo se ni prihvatali ovog posla.

Mi pozivamo sve ribolovce koji žele pomoći oporavak jezera Starača, ali i ostalih voda u ilijaškoj opštini, da postanu članovi Udruženja “Bistro!” i na taj način pomognu realizaciju projekta.

Jezero Starača može postati poželjna voda, uređena i bogata ribom, kvalitetna takmičarska staza i mjesto za održavanje škola ribolova… a na našem kućnom pragu.

Komentari

komentara

Advertisement

Trackbacks/Pingbacks

  1. Žao mi konja… | Portal o ribolovu i zaštiti okoline u Bosni i Hercegovini - Bistro Bosno i Hercegovino! - Januar 27, 2015

    […] I na kraju, na šta smo posebno ponosni – 2013. godine, sa 12 KM na računu smo se upustili u avanturu zvanu “korisnici ribolovnog prava”. […]

Leave a Comment